Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą :/t6j4ljd68r/skrytka,

poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl.

telefonicznie: 22 695-69-95.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:iod@mazowieckie.pl lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie ich jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a niepodanie ww. danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w formie elektronicznej przez okres prowadzenia rekrutacji, a także przez 3 miesiące od zakończenia tego procesu.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą szpitale patronackie Szpitali Tymczasowych w województwie mazowieckim:

       Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa;

       Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock;

       Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka;

       Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Lekarska 4, 26-610 Radom;

       Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.,
  ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce,

  –  Szpital SOLEC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Solec 93, 00-382 Warszawa;

       oraz inne placówki medyczne pełniące zadania w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się  koronawirusa COVID-19

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Podmioty takie nie są jednak uznane za odbiorców danych.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli dane były pozyskane na podstawie wyrażenia zgody);
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.

 1. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy państwa dane niezgodnie z prawem.
 2. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 3. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.